• Kadim Şehir Kudüs - Arzın Arşa Kavuştuğu Yer
KATEGORİLER

KATEGORİLER


KATEGORİDEKİ MADDELER

  El Aksa Kütüphanesi

  Kütüphane, Mescid-i Aksa’nın güneybatı yönündedir. Eski kadınlar mescidinin bir kısmı düzenlenerek kütüphane olarak hizmete alınmıştır. Aksa kütüphanesinin uzun bir serüveni vardır. Çoğu el yazması eserlerden oluşan kütüphane ilk olarak 1922 yılında Nahaviyye Kubbesinde açıldı, daha sonra Es’ardiye Medresesine taşındı. Bir süre orada kaldıktan sonra İslam müzesine, oradan da Eşrefiye Medresesine taşındı. En son olarak da şimdi bulunduğu mekân olan Kadınlar Mescidinin bir kısmında karar kılındı. Özellikle Şeyh Halil Al-Halidi ile Muhammed Al-Halili kendi kitaplarını bu kütüphaneye devretmesi ile oldukça zenginleşti. Halen burada 14.000 adet ciltli kitap ve bunlara ilaveten el yazma eserler bulunmaktadır. Bu kütüphanede Osmanlıca el yazma eserleri de bulmak mümkündür.

  Ayrıntılar

  Hataniyye Kütüphanesi

  Kütüphane Mescid-i Aksa’nın güney yönündedir. Kadim Mescidinin içerisinden geçerek ulaşılıyor. Celil Mücahid tarafından vakfedilen kütüphane 1899 yılında yenilendi.

  Kütüphanede her türlü ilim dalı ile ilgili 68.000'den fazla kitap bulunmakta ve yapılan bağışlarla bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bu kitapların bir kısmı matbu kitap, kalanları ise dijital ortamda muhafaza edilen eserlerdir.

  Kütüphanede pazartesi – perşembe günleri arası okuma yazma bilmeyen hanımlara da eğitim verilmektedir.

  Ayrıntılar

  Şer’i Mahkeme Kütüphanesi

  Sahire Kapısı yakınlarında Vakıflar Dairesi Başkanlığı binasında bulunmaktadır. Arşivinde oldukça eski tarihlere ait sicil kayıtları bulunduğu için bu isimle anılır. 1940'lı yıllarda inşa edilen kütüphane birkaç kez yer değiştirmiştir.

  Kütüphane 3 bölümden oluşmaktadır

  İlk kısımda; Osmanlı idaresinin ilk yıllarında Kudüs’e gönderilen fermanlar ve yazışmalar mevcuttur.

  İkinci kısımda; vasiyetler ve miras evrakları saklanır.

  Üçüncü kısımda ise askeri malzeme kayıtları muhafaza edilmektedir.

  En eskisi 14 Şevval 936 yılına ait olmak üzere Arap dünyasındaki en eski siciller burada bulunmaktadır. Çoğunlukla Osmanlıca olan kütüphanedeki kayıtların, geri kalanı ise Arapçadır.

  Ayrıntılar

  Kudüs Üniversitesi Kütüphanesi

  Merkezi konumlu olan kütüphane, Sadiyye mahallesinde bulunmaktadır. Üç kattan oluşan kütüphane, medrese içerisinde olup odalara ve bahçeye sahiptir. Kütüphanenin çatı katı Kudüs şehrinin birçok mahallesini görmektedir. Bünyesindeki her ilim dalı ile ilgili eserlerle tüm seviye okul öğrencilerine hizmet vermektedir.

  Ayrıntılar

  El Budayri Kütüphanesi

  Kütüphane, Vefaiyye zaviyesinin alt katında bulunmaktadır. İsmini banisi Şeyh Muhammed Bin Budeyr’den almaktadır. Kütüphane 1790 yılında açılmıştır. İlk inşa edildiğinde 1000 eserden oluşan kütüphanedeki kitap sayısı zamanla azalmıştır. Kütüphanenin son idarecisi Şeyh Musa Budeyr’in vefatından sonra kütüphane kapanmıştır.

  Ayrıntılar

  Halidiyye Kütüphanesi

  Bina, Silsile Kapısı’nın batısında Müslüman Mahallesi’nde bulunmaktadır ve Dar el-Kuran el-İslam’ın batısında, Taiza Mezarlığı’nın karşısında yer alır.

  1899 yılında Hacı Râgıp el Hâlidî tarafından inşa edilen kütüphane hizmetleri üstlenen el Hâlidî ailesinin adıyla anılmaktadır.

  Kütüphane Halidi ailesinin bağışladığı el yazmaları, Muhammed Sannallah, Muhammed Ali, Yusuf Ziyadeddin Paşa, Şeyh Musa, Rawhi Beik gibi alimlerin eserlerinden oluşur.

  Tüm ilim dallarına ait eserlerin bulunduğu kütüphane, ilmi çalışmalar yapanların yanında çevresindeki halka da hizmet vermektedir.

  1952’de ilk kütüphane görevlisinin vefatından sonra kütüphane bakımsız kaldı ve kapandı. 1967’de Kudüs’ün işgal edilmesinden sonra Rabbi Goren Yeşiva isimli işgalci kütüphaneninbinasını almak için çaba gösterdi ama 1992’de oryantalist Amnon Cohen’in ve arkeolog Dan Baht’ın ısrarı ile bina yeniden inşa edildi ve 1995’te kütüphane olarak yeniden açıldı.

  Kütüphane’de Memlük ve Osmanlı döneminden kalma 1278’i el yazması ve 5000 basılı tarih, coğrafya, astronomi, Kur’an, felsefe ve şiir hakkında kitap bulunur. Eserlerin büyük bir kısmı Arapça, 18’i Farsça, 46’sı Türkçe’dir. Kütüphanedeki en eski el yazması 11. yüzyıla dayanan Maliki hukukuna ait çok kıymetli bir eserdir. Ayrıca bizzat yazarın kendisi tarafından yazılan çok sayıda orjinal el yazması da bulunmaktadır. Salâhaddîn Eyyûbî’ye hediye edilen özellikli kitaplar, 13.yüzyıl Hint tıbbına ait kitaplar da özellikle anılmaya değer eserlerdir.

   

  Ayrıntılar

  Süryani Manastırı Kütüphanesi

  Şeref mahallesinde bulunan kütüphane ismini bölgede yaşayan Süryani ahaliden almaktadır. Kudüs’ün en eski kütüphanelerinden biridir. İçinde tarihi 1421 yılına kadar uzanan eski vesika ve fermanlar bulunmaktadır. Vesikaların ve fermanların bir kısmı Arapça ve bir kısmı Osmanlıcadır. 1925 yılında Musa Astafan isimli Kudüslü bir Süryani tarafından eserlerin tasnifi yapılmıştır.

  Ayrıntılar

  Katolik Rum Patrikhanesi Kütüphanesi

  El Halil Kapısı yakınlarındaki kütüphane ismini yakınındaki Katolik Rum patrikhanesinden almaktadır. Patrikhane içerinde bulunan rahiplerin hizmeti için kurulan kütüphane içerisinde farklı dillerde 3 bin civarında dini ve felsefi kitap bulunmaktadır.

  Ayrıntılar

  Ermeni Manastırı Kütüphanesi

  Ermeni mahallesinde bulunan kütüphane 1929 yılında inşa edilmiştir. Sadece Ermeni kültürüne ait kitaplar bulunmaktadır. Tahminen 60 bin civarındaki kitaptan başka diğer kütüphanelerden taşınan 3700 sayfalık sicil bulunmaktadır.

  Ayrıntılar

  Ortodoks Rum Patrikhane Kütüphanesi

  Hristiyan mahallesinde, Rum patrikhanesinin içinde bulunmaktadır. 1856 yılında birkaç kütüphanenin birleşmesiyle oluşmuştur. Kudüs’teki en büyük, en zengin kütüphanelerden biridir. Aralarında Yunanca, Süryanice, Arapça dâhil olmak üzere 11 farklı dilden 2400 eser bulunmaktadır. Kütüphanede bulunan bu eserlerin yaklaşık yüzde 75’i Yunancadır. Eserlerin büyük çoğunluğu 5 ila 18. yüzyılları arası döneme aittir.

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in rahiplere ve genel olarak Hristiyanlara vermiş olduğu ahitname ile Hz. Ömer (r.a.)'in Kudüs’ün fethinden sonra vermiş olduğu emanname de bu kütüphanede bulunmaktadır.

  Ayrıntılar

  Fransiskan Okul Kütüphanesi

  Hristiyan mahallesinde bulunan kütüphane ismini burada bulunan fransisken rahiplerden almaktadır. 1561 yılında rahiplerin hizmeti için inşa edilen kütüphane daha sonra halka da açılmıştır. Kütüphanede günümüzde İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, İngilizce ve Arapça dillerinde felsefe ve din ilimleri ile ilgili 42 bin civarında yazılı eser bulunmaktadır. Ayrıca burada Kudüs ile ilgili, bazılarının geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanan tarihi vesikalar da bulunmaktadır.

  Ayrıntılar